Velkommen til Herstedøster Vandværk

Rent vand i hundrede år

Velkommen til Herstedøster Vandværk

Rent vand i hundrede år

Velkommen til Herstedøster Vandværk

Rent vand i hundrede år

Velkommen til Herstedøster Vandværk

Rent vand i hundrede år

Velkommen til Herstedøster Vandværk

Rent vand i hundrede år

Velkommen til Herstedøster Vandværk

Rent vand i hundrede år

 

FN vurderer at halvdelen af jordens befolkning i 2030 vil bo i områder, hvor adgangen til rent drikkevand er begrænset. På globalt plan anvendes ca. 70% af ferskvandsressourcerne på landbrug og 20% i industrien.

Kilde: VANDVISION 2015.

Vandværket

Herstedøster Vandværk blev opført i 1905 og har i hele perioden været beliggende på Rovej. Startende med en vindmotor der drev pumpeværket og ledte vand ud i landsbyens ledningsnet er Vandværket løbende blevet moderniseret således, at vi i dag har et vandværk der på driftssiden alene kræver opsyn og vedligehold.   

    

Herstedøster Vandværk  

e-mail: vandvaerket@herstedoster.dk 

Fysisk beliggenhed: Rovej 3 – DK-2620 Albertslund

Formand: Gerhard Grøn – Tlf. 27 23 68 23  

Driftschef:  Torben Riis – Tlf. 43 45 96 29 / 52 65 27 74

Miljø og hjemmeside: Lars Jensen – Tlf. 53 64 29 99 

Øvrige bestyrelse: Nikolaj Hoffman – Poul Løystrup

Kasserer: Heidi Albrechtsen – Tlf. 23 70 53 33 / 38 74 14 09

Vagttelefon: 52 65 27 74

Nedenfor stilles den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugere. Oplysningerne gælder alene for Herstedøster Vandværk.

Da Vandværket i 1992 etablerede en nødforsyning igennem Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) for at sikre vandforsyningen i tilfælde af nedbrud, bør de selvsamme oplysninger herfor findes på selskabets hjemmeside: HOFOR

Vandet

Forsyningsområde

Vandværkets primære forsyningsområde regnes som det område, der er omfattet af lokalplan nr. 8.0 af 09.04.1996 for Herstedøster Landsby, og som er defineret i paragraf 2.1 og kortbilag 1 i lokalplanen

Afbrudt forsyning

Ved afbrudt forsyning er der få ting forbrugeren bør være opmærksom på:

Under Afbrydelse: Afbryd for strømmen til de el-apparater, som er afhængig af vandtilførsel. Efterse at alle haner er tæt lukket, især hvis de forlader deres hjem, før forsyningen er i orden.

Når forsyningen genoptages: Lad en koldtvandshane løbe indtil vandet er klart, ganske særligt i forbindelse med vaskemaskiner. Brug ikke varmt vand før det kolde vand er klart.

Indvinding

Herstedøster Vandværk henter råvand i kridtlaget 22 m.u.t. Den nuværende boring er placeret i umiddelbart nærhed af Vandværket ved Rovej 3. Der hentes årligt i omegnen af 13.000 kubikmeter råvand

Vandbehandling

Råvandet pumpes op i et fuldautomatisk vandrensningsanlæg, bestående af to sandfiltre. En kompressor sørger for iltning af vandet, som blandt andet får okker (jern) til at udskille sig. Efter filtreringen pumpes vandet over i en rentvandstank, som har kapacitet på 325.000 liter. For at undgå for stor opholdstid af vand i tanken anvendes den fulde kapacitet dog ikke. Vandet pumpes herefter ud i et 3 km ledningsnet til ca. 125 forbrugere.

 

Vandanalyse resultater

 

 

Alle kontroller i henhold til Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Begrænset Kontrol:

Analyserapport 21. marts 2018 – Klik her…!

Analyserapport 30. marts 2017 – Klik her…!

Analyserapport 2. maj 2016 – Klik her…!

Analyserapport 14. september 2015 – Klik her…!

Analyserapport 20. april 2015 – Klik her…!

Gruppe A Parametre:

Analyserapport 15. august 2018 – Klik her…!

Normal Kontrol:

Analyserapport 3. april 2017 – Klik her…!

Analyserapport 30. november 2016 – Klik her…!

Analyserapport 29. september 2014 – Klik her…!

Udvidet Kontrol:

Organiske Mikroforureninger:

Uorganiske sporstoffer:

Boringskontrol:

Analyserapport 2. maj 2016 – Klik her…!

Pesticider:

Analyserapport 13. oktober 2017 – Klik her…!

 

Drikkevands-oplysninger

 

 

Drikkevandet i området har en hårdhedsgrad er 22.

Dokumenter

Takstblad:

Takstblad for 2018

Takstblad for 2017

Takstblad for 2016

Takstblad for 2015

Generalforsamling:

Referat af Generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamling 2017

Referat af Generalforsamling 2016

Referat af Generalforsamling 2015 

Vedtægter:

Vedtægter

Regulativ:

Regulativet fastsætter reglerne for vandværkets levering af vand til forbrugerne og regulerer forholdet mellem forbrugerne og vandværket.

Regulativet viser også, hvordan vandværket skal opkræve takster for vand og tilslutningsafgifter.

Det er vandforsyningslovens § 55, der kræver, at vandværket udarbejder et regulativ, som skal godkendes kommunalbestyrelsen.

Regulativ

 

Regnskaber:

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2016